SC - KSL Season 2

日期R主队 v 客队-
12/15 07:00 - Sharp v Soulkey 1-3
12/07 10:00 - Soulkey v Last 3-0
12/06 10:00 - Rain v Sharp 3-3
11/30 11:30 - Last v MIsO 2-0
11/30 10:00 - Larva v Soulkey 1-2
11/29 11:30 - Mind v Sharp 0-2
11/29 10:00 - Rain v Leta 2-0
11/23 11:30 - Modesty v Leta 0-2
11/23 10:00 - Jaehoon v Sharp 1-2
11/22 11:30 - Mini v Soulkey 1-2
11/22 10:00 - MIsO v Light 2-1
11/16 10:08 - JyJ v Leta 1-2
11/16 10:00 - Last v Modesty 2-1
11/15 11:30 - Sharp v Movie 2-2
11/15 10:00 - Larva v Jaehoon 2-2
11/09 10:54 - Mini v Baxter 2-2
11/09 09:43 - Mind v Soulkey 2-0
11/08 11:07 - Action v Light 0-2
11/08 09:45 - MIsO v Rain 0-2
10/26 11:12 - Modesty v Leta 2-2
10/26 09:46 - JyJ v Last 0-2
10/25 12:15 - Jaehoon v Movie 2-2
10/25 09:51 - Larva v Sharp 2-2
10/19 11:37 - Mini v Soulkey 2-2
10/19 09:58 - Baxter v Mind 1-2
10/18 11:21 - Light v Rain 1-2
10/18 10:03 - Action v MIsO 2-2