SC - KSL Season 2

日期R主场 v 客场-
11/09 10:54 - Mini v Baxter 2-2
11/09 09:43 - Mind v Soulkey 2-0
11/08 11:07 - Action v Light 0-2
11/08 09:45 - MIsO v Rain 0-2
10/26 11:12 - Modesty v Leta 2-2
10/26 09:46 - JyJ v Last 0-2
10/25 12:15 - Jaehoon v Movie 2-2
10/25 09:51 - Larva v Sharp 2-2
10/19 11:37 - Mini v Soulkey 2-2
10/19 09:58 - Baxter v Mind 1-2
10/18 11:21 - Light v Rain 1-2
10/18 10:03 - Action v MIsO 2-2