Ukraine Hockey League

日期R主队 v 客队-
02/21 15:00 - 克列缅丘格HK v HC Kryzhani Vovky 5-1
02/17 11:30 - HC Kryzhani Vovky v HC Donbass 1-12
02/17 11:00 - 克列缅丘格HK v 哈尔科夫迪纳摩 6-1
02/16 15:00 - 克列缅丘格HK v 哈尔科夫迪纳摩 8-3
02/16 11:00 - 赫尔松第聂伯罗 v Bilyi Bars 6-5
02/14 16:30 - 克列缅丘格HK v Bilyi Bars 9-2
02/13 16:30 - HC Donbass v 赫尔松第聂伯罗 5-2
02/13 11:00 - HC Kryzhani Vovky v 哈尔科夫迪纳摩 5-4
02/04 15:00 - HC Kryzhani Vovky v Bilyi Bars 1-3
02/03 14:00 - 赫尔松第聂伯罗 v 克列缅丘格HK 4-5
02/02 16:30 - 哈尔科夫迪纳摩 v HC Donbass 2-3
02/02 12:45 - HC Kryzhani Vovky v Bilyi Bars 1-3
01/31 15:00 - Bilyi Bars v 克列缅丘格HK 2-6
01/30 17:00 - 赫尔松第聂伯罗 v HC Donbass 1-1
01/30 14:20 - 哈尔科夫迪纳摩 v HC Kryzhani Vovky 4-3
01/27 13:50 - 哈尔科夫迪纳摩 v 克列缅丘格HK 0-4
01/26 15:00 - HC Donbass v HC Kryzhani Vovky 5-0
01/26 15:00 - Bilyi Bars v 赫尔松第聂伯罗 2-4
01/23 17:30 - 哈尔科夫迪纳摩 v HC Donbass 1-6
01/23 15:00 - Bilyi Bars v HC Kryzhani Vovky 8-3
01/20 15:00 - Bilyi Bars v 哈尔科夫迪纳摩 2-0
01/19 15:00 - 克列缅丘格HK v HC Donbass 4-9
01/19 11:54 - 赫尔松第聂伯罗 v HC Kryzhani Vovky 3-1
01/17 15:00 - 克列缅丘格HK v Bilyi Bars 6-2
01/16 16:00 - HC Donbass v 赫尔松第聂伯罗 3-2
01/16 15:00 - HC Kryzhani Vovky v 哈尔科夫迪纳摩 2-7
01/13 15:00 - HC Donbass v Bilyi Bars 7-0
01/13 12:20 - 哈尔科夫迪纳摩 v 赫尔松第聂伯罗 0-3
01/13 11:30 - HC Kryzhani Vovky v 克列缅丘格HK 1-3
01/10 16:30 - HC克列缅丘格 v Bilyi Bars 4-5