Velke Mezirici   Lvi Praha B Lvi Praha B
38 发球局赢得分数 40
5 最长连胜 4

得分

1 2 3 4 5
Velke Mezirici 19 25 25 23 11
Lvi Praha B 25 21 21 25 15

评论

事件

 • 賽局1 - 首先達到5分 - VK Lvi Praha B
 • 赛局1在10后平局
 • 賽局1 - 首先達到10分 - VK Lvi Praha B
 • 赛局1在20分后领先 - VK Lvi Praha B
 • 賽局1 - 首先達到15分 - VK Lvi Praha B
 • 赛局1在30分后领先 - VK Lvi Praha B
 • 賽局1 - 首先達到20分 - VK Lvi Praha B
 • 19-25: 赛盘1得分
 • 賽局2 - 首先達到5分 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 赛局2在10分后领先 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 賽局2 - 首先達到10分 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 赛局2在20分后领先 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 賽局2 - 首先達到15分 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 赛局2在30分后领先 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 賽局2 - 首先達到20分 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 25-21: 赛盘2得分
 • 賽局3 - 首先達到5分 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 赛局3在10分后领先 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 賽局3 - 首先達到10分 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 赛局3在20分后领先 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 賽局3 - 首先達到15分 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 赛局3在30分后领先 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 賽局3 - 首先達到20分 - TJ Spartak Velke Mezirici
 • 25-21: 赛盘3得分
 • 賽局4 - 首先達到5分 - VK Lvi Praha B
 • 赛局4在10后平局
 • 賽局4 - 首先達到10分 - VK Lvi Praha B
 • 赛局4在20分后领先 - VK Lvi Praha B
 • 賽局4 - 首先達到15分 - VK Lvi Praha B
 • 赛局4在30分后领先 - VK Lvi Praha B
 • 賽局4 - 首先達到20分 - VK Lvi Praha B
 • 23-25: 赛盘4得分
 • 賽局5 - 首先達到5分 - VK Lvi Praha B
 • 赛局5在10后平局
 • 賽局5 - 首先達到10分 - VK Lvi Praha B
 • 赛局5在20分后领先 - VK Lvi Praha B
 • 11-15: 赛盘5得分