得分

1 2 3
Yun Hui Zhao 5 7 10
Rong Xin Bao 11 11 12