Pts

Ferdian Mahardika Ranialdy/英吉娅•西塔•阿凡达
Xiang Yu Ren/Chao Min Zhou