1 2 H 4 5 F
0.1 4.1 4.2 1.1 3.3 8.6
6.5 3.1 9.6 6.1 3.4 18.11

事件

 • 2' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 9' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 9' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 10' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 13' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 17' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 18' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 19' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 21' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 24' - 1分球 - 波克海尔
 • 25' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 30' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 0.1(1)-6.5(41): 第1节结束得分
 • 5' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 7' - 1分球 - 波克海尔
 • 10' - 6分球 - 波克海尔
 • 15' - 6分球 - 波克海尔
 • 19' - 6分球 - 波克海尔
 • 22' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 25' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 30' - 6分球 - 波克海尔
 • 30' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 4.2(26)-9.6(60): 第2节结束得分
 • 1' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 5' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 11' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 14' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 16' - 6分球 - 波克海尔
 • 18' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 23' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 26' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 28' - 1分球 - 波克海尔
 • 5.3(33)-15.7(97): 第3节结束得分
 • 2' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 5' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 7' - 6分球 - 波克海尔
 • 10' - 6分球 - 波克海尔
 • 17' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 18' - 6分球 - 列治文 后备队
 • 21' - 6分球 - 波克海尔
 • 23' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 23' - 1分球 - 波克海尔
 • 24' - 1分球 - 波克海尔
 • 25' - 1分球 - 波克海尔
 • 26' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 29' - 1分球 - 列治文 后备队
 • 8.6(54)-18.11(119): 第4节结束得分