HC 05班斯卡比斯特里察 20岁以下   MHC Martin 20岁以下
4 得分 1
0 射门 0
3 判罚 3
33 以多打少进球 0
1 / 3 - 0 / 3

评论

得分

1 2 3 F
2 1 1 4
0 1 0 1

事件

 • 进球1 - HC 05班斯卡比斯特里察 20岁以下
 • 进球2 - HC 05班斯卡比斯特里察 20岁以下
 • 首先获得2 - HC 05班斯卡比斯特里察 20岁以下
 • 2-0: 第一阶段得分
 • 进球3 - HC 05班斯卡比斯特里察 20岁以下
 • 首先获得3 - HC 05班斯卡比斯特里察 20岁以下
 • 进球4 - MHC Martin 20岁以下
 • 3-1: 第二阶段得分
 • 进球5 - HC 05班斯卡比斯特里察 20岁以下
 • 首先获得4 - HC 05班斯卡比斯特里察 20岁以下
 • 4-1: 第三阶段得分