Hao Yuan Ng 7-6,4-6,4-6 JiaJun He 2018-01-14 02:00

体育场: Court 3

Hao Yuan Ng   JiaJun He
2 发球得分 0
7 双发失误 8
63 63
%首次发球得分
66 66
57 57
破发成功率
33 33

评论

事件

 • 赛局 1 - Hao Yuan Ng - 接发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 2 - Hao Yuan Ng - 以40分保住发球局
 • 赛局 3 - JiaJun He- 以15分保住发球局
 • 赛局 4 - Hao Yuan Ng - 以30分保住发球局
 • 赛局 5 - JiaJun He- 以40分保住发球局
 • 赛局 6 - JiaJun He - 以30分? ?发局
 • 赛局 7 - Hao Yuan Ng - 以40分? ?发局
 • 赛局 8 - JiaJun He - 以40分? ?发局
 • 赛局 9 - JiaJun He- 以30分保住发球局
 • 赛局10 - Hao Yuan Ng发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 11 - JiaJun He- 以40分保住发球局
 • 赛局 12 - Hao Yuan Ng - 以30分保住发球局
 • 赛盘1抢7局得分7 - 4
 • 赛局 14 - JiaJun He - 以40分? ?发局
 • 赛局 15 - Hao Yuan Ng - 以30分? ?发局
 • 赛局 16 - Hao Yuan Ng - 以30分保住发球局
 • 赛局 17 - JiaJun He- 以15分保住发球局
 • 赛局 18 - Hao Yuan Ng - 以40分保住发球局
 • 赛局 19 - JiaJun He- 以30分保住发球局
 • 赛局 20 - Hao Yuan Ng - 以40分保住发球局
 • 赛局 21 - JiaJun He- 以30分保住发球局
 • 赛局 22 - JiaJun He - 以40分? ?发局
 • 赛局23 - JiaJun He发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 24 - Hao Yuan Ng - 以30分保住发球局
 • 赛局 25 - JiaJun He- 以15分保住发球局
 • 赛局26 - JiaJun He接发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 27 - Hao Yuan Ng - 以30分? ?发局
 • 赛局 28 - JiaJun He - 以30分? ?发局
 • 赛局 29 - JiaJun He- 以40分保住发球局
 • 赛局 30 - Hao Yuan Ng - 以15分保住发球局
 • 赛局31 - JiaJun He发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局32 - Hao Yuan Ng发球局获胜,且对方得分为0