Belgorodskiy GAU   Chuvashskaya GSKHA
45 发球局赢得分数 20
5 最长连胜 3

得分

1 2 3 4
Belgorodskiy GAU 25 23 25 25
Chuvashskaya GSKHA 17 25 16 14

评论

事件

 • 賽局1 - 首先達到5分 - Chuvashskaya GSKHA
 • 赛局1在10后平局
 • 賽局1 - 首先達到10分 - Belgorodskiy GAU
 • 赛局1在20分后领先 - Belgorodskiy GAU
 • 賽局1 - 首先達到15分 - Belgorodskiy GAU
 • 賽局1 - 首先達到20分 - Belgorodskiy GAU
 • 赛局1在30分后领先 - Belgorodskiy GAU
 • 25-17: 赛盘1得分
 • 賽局2 - 首先達到5分 - Chuvashskaya GSKHA
 • 赛局2在10分后领先 - Chuvashskaya GSKHA
 • 賽局2 - 首先達到10分 - Belgorodskiy GAU
 • 赛局2在20后平局
 • 賽局2 - 首先達到15分 - Chuvashskaya GSKHA
 • 赛局2在30分后领先 - Chuvashskaya GSKHA
 • 賽局2 - 首先達到20分 - Chuvashskaya GSKHA
 • 23-25: 赛盘2得分
 • 賽局3 - 首先達到5分 - Chuvashskaya GSKHA
 • 赛局3在10分后领先 - Chuvashskaya GSKHA
 • 賽局3 - 首先達到10分 - Belgorodskiy GAU
 • 赛局3在20分后领先 - Belgorodskiy GAU
 • 賽局3 - 首先達到15分 - Belgorodskiy GAU
 • 赛局3在30分后领先 - Belgorodskiy GAU
 • 賽局3 - 首先達到20分 - Belgorodskiy GAU
 • 25-16: 赛盘3得分
 • 賽局4 - 首先達到5分 - Belgorodskiy GAU
 • 赛局4在10分后领先 - Belgorodskiy GAU
 • 賽局4 - 首先達到10分 - Belgorodskiy GAU
 • 赛局4在20分后领先 - Belgorodskiy GAU
 • 賽局4 - 首先達到15分 - Belgorodskiy GAU
 • 赛局4在30分后领先 - Belgorodskiy GAU
 • 賽局4 - 首先達到20分 - Belgorodskiy GAU
 • 25-14: 赛盘4得分