Nizhegorodskaya GSKHA   Kemerovskiy GSHI
39 发球局赢得分数 25
10 最长连胜 5

得分

1 2 3
Nizhegorodskaya GSKHA 25 25 25
Kemerovskiy GSHI 18 19 23

评论

事件

 • 推迟开场
 • 賽局1 - 首先達到5分 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 赛局1在10分后领先 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 賽局1 - 首先達到10分 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 赛局1在20分后领先 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 賽局1 - 首先達到15分 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 赛局1在30分后领先 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 賽局1 - 首先達到20分 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 25-18: 赛盘1得分
 • 賽局2 - 首先達到5分 - Kemerovskiy GSHI
 • 赛局2在10分后领先 - Kemerovskiy GSHI
 • 賽局2 - 首先達到10分 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 赛局2在20分后领先 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 賽局2 - 首先達到15分 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 赛局2在30分后领先 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 賽局2 - 首先達到20分 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 25-19: 赛盘2得分
 • 賽局3 - 首先達到5分 - Kemerovskiy GSHI
 • 赛局3在10分后领先 - Kemerovskiy GSHI
 • 賽局3 - 首先達到10分 - Kemerovskiy GSHI
 • 赛局3在20后平局
 • 賽局3 - 首先達到15分 - Kemerovskiy GSHI
 • 赛局3在30后平局
 • 賽局3 - 首先達到20分 - Nizhegorodskaya GSKHA
 • 25-23: 赛盘3得分