1 2 F
1 1 2
1 1 2

事件

  • 上半场 - 11' - 第1个进球 - (谢戈德阿维拉)
  • 上半场 - 13' - 第2个进球 - (比那尔德里奥)
  • 下半场
  • 下半场 - 2' - 第3个进球 - (谢戈德阿维拉)
  • 下半场 - 16' - 第4个进球 - (比那尔德里奥)