Shaoping Zhang

澳大利亚锦标赛 2018 07/13 08:10 1 胡和明 v Shaoping Zhang 4-0
澳大利亚锦标赛 2018 07/13 06:56 - Shaoping Zhang v Bruno Levis 0-0
澳大利亚锦标赛 2018 07/13 03:00 1 Shaoping Zhang v Finn Luu 4-1
澳大利亚锦标赛 2018 07/13 02:00 1 Shaoping Zhang v 迈克尔•马斯特罗莫纳科 4-0
澳大利亚锦标赛 2018 07/10 00:30 1 Shaoping Zhang v Scott Gilmore 3-0
澳大利亚锦标赛 2018 07/09 23:30 1 Shaoping Zhang v Steven Phan 3-0
澳大利亚锦标赛 2018 07/09 08:00 1 Shaoping Zhang v Rohan Dhooria 3-1
澳大利亚锦标赛 2018 07/03 06:00 1 徐贤德 v Shaoping Zhang 4-0
澳大利亚锦标赛 2018 07/02 05:00 1 Shaoping Zhang v Chia-Hung Sun 2-4