Shahrdary Saveh

Iran Super League 02/08 12:30 - Melli Haffari Iran v Shahrdary Saveh - 查看
伊朗超级联赛星期四 21/02 01/25 11:30 - Melli Haffari Iran v Shahrdary Saveh L 6-3
伊朗超级联赛星期四 21/02 01/11 12:30 - Melli Haffari Iran v Shahrdary Saveh L 3-1
Iran Premier League 星期四 07/03 12/26 12:30 - Shahrdary Saveh v Labaniyat Arjan Shiraz - 查看
伊朗超级联赛星期四 21/02 11/15 12:21 - Shahrdary Saveh v 帕沙德伊斯法罕 L 2-3
伊朗超级联赛星期四 21/02 11/09 12:30 - Parsian Shahr e Qods v Shahrdary Saveh D 3-3
伊朗超级联赛星期四 21/02 11/02 12:25 - Sohan Mohammad Sina Qom v Shahrdary Saveh L 5-4
伊朗超级联赛星期四 21/02 10/11 13:56 - Moghavemat Alborz v Shahrdary Saveh L 6-3
伊朗超级联赛星期四 21/02 09/07 13:30 - Labaniat Arjan设拉子 v Shahrdary Saveh D 2-2
伊朗超级联赛星期四 21/02 08/30 12:53 - Shahrdary Saveh v Mes Sungn L 3-4
Iran Premier League 星期四 07/03 08/17 13:24 - Shahrdary Saveh v Farsh Ara L 2-4
Iran Premier League 星期四 07/03 08/09 13:30 - Sanich Saveh v Shahrdary Saveh L 6-3
伊朗超级联赛星期四 21/02 07/27 13:22 - Shahrdary Saveh v 卡尔恰克Moghavemat W 2-1
伊朗超级联赛星期四 21/02 07/19 13:21 - 帕沙德伊斯法罕 v Shahrdary Saveh L 6-0
伊朗超级联赛星期四 21/02 07/12 13:30 - Shahrdary Saveh v Parsian Shahr e Qods L 2-8
伊朗超级联赛星期四 21/02 07/07 13:29 - Shahrdary Saveh v Sohan Mohammad Sina Qom L 0-2
伊朗超级联赛星期四 21/02 12/22 12:30 - Azarakhsh v Shahrdary Saveh L 3-1
Iran Premier League 星期四 07/03 11/25 12:19 - Moghavemat Alborz v Shahrdary Saveh W 1-3
Iran Premier League 星期四 07/03 11/13 12:24 - Melli Haffari Iran v Shahrdary Saveh D 3-3
Iran Premier League 星期四 07/03 11/02 13:29 - Farsh Ara v Shahrdary Saveh D 3-3
Iran Premier League 星期四 07/03 09/15 12:47 - Parsian Shahr e Qods v Shahrdary Saveh W 1-4