Moghavemat Alborz

伊朗超级联赛星期二 16/07 07/10 13:30 - Moghavemat Alborz v 萨里Shahrvand L 3-6
Iran Premier League 星期五 05/07 07/05 13:30 - Moghavemat Alborz v Sohan Mohammad Sima Qom W 3-0
伊朗超级联赛星期二 16/07 01/25 11:30 - 帕沙德伊斯法罕 v Moghavemat Alborz L 6-1
Iran Premier League 星期五 05/07 11/15 12:27 - Moghavemat Alborz v Sanich Saveh W 1-0
伊朗超级联赛星期二 16/07 11/02 12:20 - Moghavemat Alborz v 帕沙德伊斯法罕 L 3-4
伊朗超级联赛星期二 16/07 10/11 13:56 - Moghavemat Alborz v Shahrdary Saveh W 6-3
伊朗超级联赛星期二 16/07 10/04 14:30 - Sohan Mohammad Sina Qom v Moghavemat Alborz D 2-2
伊朗超级联赛星期二 16/07 09/27 14:27 - Parsian Shahr e Qods v Moghavemat Alborz D 0-0
伊朗超级联赛星期二 16/07 09/07 11:21 - Ahura Behbahan v Moghavemat Alborz W 3-8
伊朗超级联赛星期二 16/07 08/31 13:30 - Moghavemat Alborz v 萨里Shahrvand L 1-3
Iran Premier League 星期五 05/07 08/24 13:30 - Labaniat Arjan设拉子 v Moghavemat Alborz L 5-0
伊朗超级联赛星期二 16/07 07/27 13:32 - Moghavemat Alborz v Farsh Ara W 2-1
伊朗超级联赛星期二 16/07 07/20 13:20 - Sanich Saveh v Moghavemat Alborz D 1-1
伊朗超级联赛星期二 16/07 07/13 13:25 - Moghavemat Alborz v 卡尔恰克Moghavemat D 1-1
伊朗超级联赛星期二 16/07 07/06 13:20 - 帕沙德伊斯法罕 v Moghavemat Alborz L 2-1
Iran Premier League 星期五 05/07 01/04 12:30 - Moghavemat Alborz v Melli Haffari Iran W 3-2
Iran Premier League 星期五 05/07 12/28 12:29 - Mes Sungn v Moghavemat Alborz L 4-1
伊朗超级联赛星期二 16/07 12/22 12:30 - Moghavemat Alborz v Farsh Ara D 2-2
伊朗超级联赛星期二 16/07 12/15 12:30 - Parsian Shahr e Qods v Moghavemat Alborz D 1-1
伊朗超级联赛星期二 16/07 12/08 12:26 - Moghavemat Alborz v 德黑兰Atoliyeh L 0-3
Iran Premier League 星期五 05/07 11/25 12:19 - Moghavemat Alborz v Shahrdary Saveh L 1-3
伊朗超级联赛星期二 16/07 11/20 12:30 - Azarakhsh v Moghavemat Alborz D 3-3
Iran Premier League 星期五 05/07 11/13 12:26 - Moghavemat Alborz v Tasisat Daryaei L 1-8
Iran Premier League 星期五 05/07 11/02 12:28 - Moghavemat Alborz v 帕沙德伊斯法罕 L 1-6
Iran Premier League 星期五 05/07 10/26 12:21 - Moghavemat Alborz v Labaniyat Arjan Shiraz W 3-2
Iran Premier League 星期五 05/07 10/10 14:24 - Moghavemat Alborz v Heyat Football Qom W 3-2