Alexander Korotkov

莫斯科Liga Pro 女子 05/10 20:11 - Vyacheslav Karpenko v Aleksandr Korotkov 10-3
莫斯科Liga Pro 女子 05/10 19:30 - 阿提姆•季霍诺夫 v Aleksandr Korotkov 10-8
莫斯科Liga Pro 女子 05/10 18:00 - Vyacheslav Karpenko v Aleksandr Korotkov 10-8
莫斯科Liga Pro 女子 05/10 16:30 - Aleksandr Korotkov v Ivan Talamanov 2-4
莫斯科Liga Pro 女子 05/10 15:00 - Aleksandr Korotkov v Pavel Perov 0-0
莫斯科Liga Pro 女子 05/08 20:02 - Aleksandr Korotkov v Maksim Bokov 11-11
莫斯科Liga Pro 女子 05/08 18:30 - Aleksandr Korotkov v Maxim Bokov 9-8
莫斯科Liga Pro 女子 05/08 17:30 - 穆哈梅德•艾哈迈贾诺夫 v Aleksandr Korotkov 6-7
莫斯科Liga Pro 女子 05/08 16:30 - Ivan Talamanov v Aleksandr Korotkov 5-6
莫斯科Liga Pro 女子 05/08 15:30 - Aleksandr Korotkov v Pavel Perov 1-2
莫斯科Liga Pro 女子 05/06 20:02 - Aleksandr Korotkov v 迪米特里•波波夫 7-10
莫斯科Liga Pro 女子 05/06 19:30 - 迪米特里•波波夫 v Aleksandr Korotkov 8-10
莫斯科Liga Pro 女子 05/06 18:00 - 穆罕默德•艾哈迈德斯纳夫 v Aleksandr Korotkov 9-8
莫斯科Liga Pro 女子 05/06 16:30 - Aleksandr Korotkov v Vasily Dedov 9-5
莫斯科Liga Pro 女子 05/06 15:00 - Aleksandr Korotkov v Maksim Bokov 8-10
莫斯科Liga Pro 女子 03/15 20:42 - Pavel Perov v Aleksandr Korotkov 5-2
莫斯科Liga Pro 女子 03/15 20:30 - Vasily Dedov v Aleksandr Korotkov 5-5
莫斯科Liga Pro 女子 03/15 20:30 - Aleksandr Korotkov v 迪米特里•波波夫 8-8
莫斯科Liga Pro 女子 03/15 18:00 - Aleksandr Korotkov v Yurii Nozdrunov 8-3
莫斯科Liga Pro 女子 03/15 17:00 - Pavel Perov v Aleksandr Korotkov 7-5
莫斯科Liga Pro 女子 03/14 21:30 - Aleksandr Korotkov v Yurii Nozdrunov 12-11
莫斯科Liga Pro 女子 03/14 20:30 - 穆哈梅德•艾哈迈贾诺夫 v Aleksandr Korotkov 6-9
莫斯科Liga Pro 女子 03/14 20:25 - 穆哈梅德•艾哈迈贾诺夫 v Alexander Korotkov 10-5
莫斯科Liga Pro 女子 03/14 18:00 - Aleksandr Korotkov v Aleksandr Zhelubenkov 7-10
莫斯科Liga Pro 女子 03/14 17:00 - Vasily Dedov v Aleksandr Korotkov 2-1
莫斯科Liga Pro 女子 03/13 21:30 - Aleksandr Korotkov v Yurii Nozdrunov 4-11
莫斯科Liga Pro 女子 03/13 20:22 - Ivan Talamanov v Aleksandr Korotkov 6-10
莫斯科Liga Pro 女子 03/13 19:00 - Aleksandr Korotkov v Ivan Talamanov 4-3
莫斯科Liga Pro 女子 03/13 17:00 - Pavel Perov v Aleksandr Korotkov 7-9
莫斯科Liga Pro 女子 03/13 16:30 - 穆哈梅德•艾哈迈贾诺夫 v Aleksandr Korotkov 10-7