Fyodor Ambrosimov Fedor Ambrosimov

莫斯科职业联赛 03/14 07:04 - 弗拉基米尔•彼得罗夫 v Fedor Ambrosimov 10-8
莫斯科职业联赛 03/14 06:00 - Fyodor Ambrosimov v 弗拉基米尔•彼得罗夫 8-9
莫斯科职业联赛 03/14 05:30 - Roman Petrov v Fyodor Ambrosimov 11-7
莫斯科职业联赛 03/14 04:00 - Fyodor Ambrosimov v Ying Demic 5-6
莫斯科职业联赛 03/09 14:15 - Fedor Ambrosimov v Yaroslav Bazhinov 8-4
莫斯科职业联赛 03/09 13:00 - Demik Ying v Fedor Ambrosimov 11-12
莫斯科职业联赛 03/09 12:30 - Fedor Ambrosimov v Aleksandr Burdin 11-6
莫斯科职业联赛 03/09 11:30 - Semyon Korolev v Fedor Ambrosimov 8-7
莫斯科职业联赛 03/02 14:07 - Fedor Ambrosimov v Demik Ying 11-7
莫斯科职业联赛 03/02 13:00 - 亚历山大•布丁 v Fedor Ambrosimov 10-11
莫斯科职业联赛 03/02 12:30 - Fedor Ambrosimov v Roman Petrov 0-0
莫斯科职业联赛 03/02 11:30 - Semyon Korolev v Fedor Ambrosimov 6-8
莫斯科职业联赛 02/23 14:30 - Kirill Abramov v Fedor Ambrosimov 3-4
莫斯科职业联赛 02/23 14:08 - Fedor Ambrosimov v 瓦汀•克罗恩 6-5
莫斯科职业联赛 02/23 12:00 - Fedor Ambrosimov v 瓦汀•克罗恩 11-7
莫斯科职业联赛 02/23 11:30 - Fedor Ambrosimov v 弗拉基米尔•彼得罗夫 6-3
莫斯科职业联赛 02/23 09:15 - Semyon Korolev v Fedor Ambrosimov 0-0
莫斯科职业联赛 02/01 14:00 - Fedor Ambrosimov v Mikhail Tormozov 0-0
莫斯科职业联赛 02/01 13:00 - 卡米尔•卡利姆林 v Fedor Ambrosimov 6-4
莫斯科职业联赛 02/01 12:30 - Fedor Ambrosimov v 丹尼斯•马卡罗夫 10-8
莫斯科职业联赛 02/01 11:30 - 弗拉基米尔•彼得罗夫 v Fedor Ambrosimov 8-9
莫斯科职业联赛 01/25 13:51 - Fedor Ambrosimov v 丹尼斯•马卡罗夫 11-12
莫斯科职业联赛 01/25 12:30 - 丹尼斯•马卡罗夫 v Fedor Ambrosimov 10-11
莫斯科职业联赛 01/25 11:00 - Fedor Ambrosimov v Kirill Abramov 2-7
莫斯科职业联赛 01/25 09:30 - Fedor Ambrosimov v Roman Petrov 2-6
莫斯科职业联赛 01/25 08:12 - 奥列格•苏哈尔科夫 v Fedor Ambrosimov 8-10
莫斯科职业联赛 01/24 07:02 - Yaroslav Bazhinov v Fedor Ambrosimov 6-1
莫斯科职业联赛 01/24 06:00 - Roman Homenko v Fyodor Ambrosimov 9-4
莫斯科职业联赛 01/24 05:00 - Maxim Pronkin v Fyodor Ambrosimov 9-5
莫斯科职业联赛 01/24 04:30 - Fyodor Ambrosimov v Yaroslav Bazhinov 10-9