Fyodor Ambrosimov Fedor Ambrosimov

莫斯科职业联赛 05/25 13:45 - Semyon Korolev v Fedor Ambrosimov 7-3
莫斯科职业联赛 05/25 13:00 - Fedor Ambrosimov v Maksim Pronkin 8-10
莫斯科职业联赛 05/25 12:00 - Semyon Korolev v Fedor Ambrosimov 查看
莫斯科职业联赛 05/25 10:30 - Fedor Ambrosimov v 弗拉基米尔•彼得罗夫 9-3
莫斯科职业联赛 05/25 09:30 - Bektursun Bekbolotov v Fedor Ambrosimov 10-11
莫斯科职业联赛 05/23 07:45 - Fedor Ambrosimov v 弗拉基米尔•希罗科夫 12-13
莫斯科职业联赛 05/23 06:00 - Fyodor Ambrosimov v 弗拉基米尔•希罗科夫 5-9
莫斯科职业联赛 05/23 05:30 - Yaroslav Bazhinov v Fyodor Ambrosimov 10-12
莫斯科职业联赛 05/23 04:00 - Fyodor Ambrosimov v Aleksandr Shirshov 11-10
莫斯科职业联赛 05/18 14:00 - Kirill Abramov v Fedor Ambrosimov 0-0
莫斯科职业联赛 05/18 13:00 - Fyodor Ambrosimov v Kirill Abramov 13-13
莫斯科职业联赛 05/18 12:00 - 弗拉基米尔•希罗科夫 v Fyodor Ambrosimov 4-5
莫斯科职业联赛 05/18 10:30 - Fyodor Ambrosimov v Roman Petrov 5-4
莫斯科职业联赛 05/18 09:30 - Roman Homenko v Fyodor Ambrosimov 8-5
莫斯科职业联赛 03/14 07:04 - 弗拉基米尔•彼得罗夫 v Fedor Ambrosimov 10-8
莫斯科职业联赛 03/14 06:00 - Fyodor Ambrosimov v 弗拉基米尔•彼得罗夫 8-9
莫斯科职业联赛 03/14 05:30 - Roman Petrov v Fyodor Ambrosimov 11-7
莫斯科职业联赛 03/14 04:00 - Fyodor Ambrosimov v Ying Demic 5-6
莫斯科职业联赛 03/09 14:15 - Fedor Ambrosimov v Yaroslav Bazhinov 8-4
莫斯科职业联赛 03/09 13:00 - Demik Ying v Fedor Ambrosimov 11-12
莫斯科职业联赛 03/09 12:30 - Fedor Ambrosimov v Aleksandr Burdin 11-6
莫斯科职业联赛 03/09 11:30 - Semyon Korolev v Fedor Ambrosimov 8-7
莫斯科职业联赛 03/02 14:07 - Fedor Ambrosimov v Demik Ying 11-7
莫斯科职业联赛 03/02 13:00 - 亚历山大•布丁 v Fedor Ambrosimov 10-11
莫斯科职业联赛 03/02 12:30 - Fedor Ambrosimov v Roman Petrov 0-0
莫斯科职业联赛 03/02 11:30 - Semyon Korolev v Fedor Ambrosimov 6-8
莫斯科职业联赛 02/23 14:30 - Kirill Abramov v Fedor Ambrosimov 3-4
莫斯科职业联赛 02/23 14:08 - Fedor Ambrosimov v 瓦汀•克罗恩 6-5
莫斯科职业联赛 02/23 12:00 - Fedor Ambrosimov v 瓦汀•克罗恩 11-7
莫斯科职业联赛 02/23 11:30 - Fedor Ambrosimov v 弗拉基米尔•彼得罗夫 6-3