Nike文格鲁夫 20岁以下 女子

波兰青年锦标赛 女子 10/18 15:15 - 华沙沃拉 20岁以下 女子 v Nike文格鲁夫 20岁以下 女子 24-14
波兰青年锦标赛 女子 10/11 15:00 - Nike文格鲁夫 20岁以下 女子 v Radomka Radom U20 Women 23-21
波兰青年锦标赛 女子 09/27 15:00 - Legionovia Legionowo U20 Women v Nike文格鲁夫 20岁以下 女子 23-10
俱乐部友谊赛 女子 09/19 15:30 - 华沙斯巴达 20岁以下 女子 v Nike文格鲁夫 20岁以下 女子 0-1