Mind

SC - KSL Season 2 11/29 11:30 - Mind v Sharp 0-2
SC - KSL Season 2 11/09 09:43 - Mind v Soulkey 2-0
SC - KSL Season 2 10/19 09:58 - Baxter v Mind 1-2