Soulkey

SC - KSL Season 3 04/25 10:00 - ForGG v Soulkey 查看
SC - Starleague 02/12 10:30 - Soulkey v Snow 查看
SC - KSL Season 2 12/15 07:00 - Sharp v Soulkey 1-3
SC - KSL Season 2 12/07 10:00 - Soulkey v Last 3-0
SC - KSL Season 2 11/30 10:00 - Larva v Soulkey 1-2
SC - KSL Season 2 11/22 11:30 - Mini v Soulkey 1-2
SC - KSL Season 2 11/09 09:43 - Mind v Soulkey 2-0
SC - KSL Season 2 10/19 11:37 - Mini v Soulkey 2-2