MCKiS亚沃日诺 20岁以下 女子

波兰青年锦标赛 女子 01/15 14:00 - AZS Czestochowa U20 女子 v MCKiS亚沃日诺 20岁以下 女子 23-11
波兰青年锦标赛 女子 01/14 14:00 - MCKiS亚沃日诺 20岁以下 女子 v SMS亚斯琴別 20岁以下 女子 15-24
波兰青年锦标赛 女子 01/13 14:30 - KPKS Halemba U20 Women v MCKiS亚沃日诺 20岁以下 女子 25-18
波兰青年锦标赛 女子 11/14 15:00 - Politechnika Slaska 20岁以下女子 v MCKiS亚沃日诺 20岁以下 女子 8-25