MBA莫斯科 女子

俱乐部友谊赛 女子 09/17 11:00 MBA莫斯科 女子 v Kazanochka 女子 W 74-69
俱乐部友谊赛 女子 09/13 14:33 MBA莫斯科 女子 v Nadezhda 女子 L 59-75
俱乐部友谊赛 女子 09/12 15:00 MBA莫斯科 女子 v Nadezhda 女子 L 61-70
俄罗斯超级联赛 女子 04/24 15:00 MBA莫斯科 女子 v 查瓦卡塔 女子 L 68-75
俄罗斯超级联赛 女子 04/24 15:00 MBA莫斯科 女子 v 沃格洛达 查瓦卡塔 女子 L 68-75
俄罗斯超级联赛 女子 04/21 15:30 [4] 沃格洛达 查瓦卡塔 女子 v MBA莫斯科 女子 [6] L 85-77
俄罗斯超级联赛 女子 04/16 16:00 MBA莫斯科 女子 v GUVD迪纳摩 女子 W 89-73
俄罗斯超级联赛 女子 04/11 12:00 迪纳摩 Novosibirsk 女子 v MBA莫斯科 女子 L 72-66
俄罗斯超级联赛 女子 04/11 11:53 GUVD迪纳摩 女子 v MBA莫斯科 女子 L 72-66
俄罗斯超级联赛 女子 04/02 15:00 [6] MBA莫斯科 女子 v 迪纳摩 Novosibirsk 女子 [7] W 87-76
俄罗斯超级联赛 女子 03/27 14:00 Nadezhda 女子 v MBA莫斯科 女子 L 94-60
俄罗斯超级联赛 女子 03/27 13:50 [3] Nadezhda 女子 v MBA莫斯科 女子 [6] L 94-60
俄罗斯超级联赛 女子 03/18 12:00 MBA莫斯科 女子 v Nadezhda 女子 L 71-103
俄罗斯超级联赛 女子 03/01 16:00 [1] 库斯克迪纳摩 女子 v MBA莫斯科 女子 [6] L 86-74
俄罗斯超级联赛 女子 02/24 12:00 [11] 斯巴达 女子 v MBA莫斯科 女子 [6] W 68-73
俄罗斯超级联赛 女子 02/19 16:00 [6] MBA莫斯科 女子 v 库斯克迪纳摩 女子 [2] L 59-83
俄罗斯超级联赛 女子 02/15 16:00 [6] 莫斯科迪纳摩 女子 v MBA莫斯科 女子 [7] W 73-79
俄罗斯超级联赛 女子 02/12 12:00 [8] MBA莫斯科 女子 v UMMC 伊卡特琳堡 女子 [1] L 63-106
俄罗斯超级联赛 女子 02/05 12:10 [6] 克拉斯诺亚尔斯克 女子 v MBA莫斯科 女子 [8] W 72-82
俄罗斯超级联赛 女子 01/29 14:00 [9] MBA莫斯科 女子 v 莫斯科迪纳摩 女子 [10] L 70-83
俄罗斯超级联赛 女子 01/22 10:00 [8] Kazanochka 女子 v MBA莫斯科 女子 [9] W 69-74
俄罗斯超级联赛 女子 01/15 12:00 [3] Nadezhda 女子 v MBA莫斯科 女子 [9] L 80-61
俄罗斯超级联赛 女子 01/10 16:00 [9] MBA莫斯科 女子 v Sparta & K维德诺耶 女子 [7] W 73-63
俄罗斯超级联赛 女子 01/05 15:00 [5] Sparta & K维德诺耶 女子 v MBA莫斯科 女子 [10] W 53-74
俄罗斯超级联赛 女子 12/23 12:30 迪纳摩 Novosibirsk 女子 v MBA莫斯科 女子 W 62-75
俄罗斯超级联赛 女子 12/23 12:23 Dynamo-GUVD 女子 v MBA莫斯科 女子 W 62-75
俄罗斯超级联赛 女子 12/19 15:30 [9] 沃格洛达-查瓦卡塔 女子 v MBA莫斯科 女子 [11] L 92-85
俄罗斯超级联赛 女子 12/11 21:00 MBA莫斯科 女子 v 查瓦卡塔 女子 W 77-69
俄罗斯超级联赛 女子 12/11 13:00 MBA莫斯科 女子 v 沃格洛达-查瓦卡塔 女子 W 77-69
欧洲杯 女子 12/08 16:00 MBA莫斯科 女子 v 佩斯424 女子 W 67-63