Neftyanik鄂木斯克 女子

俄罗斯超级联赛1 女子 12/11 15:00 - Kazanochka 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 58-51
俄罗斯超级联赛1 女子 12/10 14:52 - Kazanochka 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 93-51
俄罗斯超级联赛1 女子 12/07 14:00 - 萨马拉 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 W 75-80
俄罗斯超级联赛1 女子 12/06 14:00 - 萨马拉 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 75-65
俄罗斯超级联赛1 女子 11/24 08:52 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v 库斯克迪纳摩2 女子 W 69-59
俄罗斯超级联赛1 女子 11/23 11:21 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v 库斯克迪纳摩2 女子 W 71-50
俄罗斯超级联赛1 女子 11/20 11:50 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v MBA莫斯科2 女子 W 78-66
俄罗斯超级联赛1 女子 11/19 11:51 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v MBA莫斯科2 女子 W 83-67
俄罗斯超级联赛1 女子 11/10 11:00 - 斯塔夫罗波尔禅卡 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 82-57
俄罗斯超级联赛1 女子 11/07 15:30 - 罗斯托夫 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 67-66
俄罗斯超级联赛1 女子 11/06 15:30 - 罗斯托夫 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 82-55
俄罗斯超级联赛1 女子 10/29 12:00 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 78-71
俄罗斯超级联赛1 女子 10/25 12:00 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v Sparta & K维德诺耶2 女子 W 78-62
俄罗斯超级联赛1 女子 10/24 11:49 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v Sparta & K维德诺耶2 女子 W 77-47
俄罗斯超级联赛1 女子 10/12 12:00 - 伊卡特琳堡2 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 73-47
俄罗斯超级联赛1 女子 10/11 12:00 - 伊卡特琳堡2 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 W 48-73
俱乐部友谊赛 女子 08/29 05:14 - 新西伯利亚迪纳摩2 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 W 56-66
俱乐部友谊赛 女子 08/28 04:55 - 克拉斯诺亚尔斯克 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 82-50
俱乐部友谊赛 女子 08/27 09:00 - 伊卡特琳堡2 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 W 54-82
俄罗斯超级联赛1 女子 04/29 14:48 - 罗斯托夫 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 L 73-68
俄罗斯超级联赛1 女子 04/26 12:00 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v 罗斯托夫 女子 L 59-69
俄罗斯超级联赛1 女子 04/18 11:53 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 85-79
俄罗斯超级联赛1 女子 04/13 11:53 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v 库斯克迪纳摩2 女子 W 59-39
俄罗斯超级联赛1 女子 04/10 12:30 - 库斯克迪纳摩2 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 W 65-72
俄罗斯超级联赛1 女子 03/31 12:00 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v 伊卡特琳堡2 女子 W 68-67
俄罗斯超级联赛1 女子 03/30 11:51 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v 伊卡特琳堡2 女子 W 84-68
俄罗斯超级联赛1 女子 03/16 12:00 1 Neftyanik鄂木斯克 女子 v Sparta & K维德诺耶2 女子 W 79-76
俄罗斯超级联赛1 女子 03/13 11:53 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v 萨马拉 女子 L 62-78
俄罗斯超级联赛1 女子 03/12 12:00 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v 萨马拉 女子 L 55-62
俄罗斯超级联赛1 女子 03/04 10:23 - MBA莫斯科2 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 W 47-61