Bayi 女子 八一广博文具 女子

中国NWBC 女子 06/04 05:56 - Bayi 女子 v 河南 女子 W 50-36
中国NWBC 女子 06/03 11:30 - 福建 女子 v Bayi 女子 W 44-97
中国NWBC 女子 06/02 06:18 - Bayi 女子 v 河北 女子 W 83-61
中国女子篮球联赛 03/23 11:45 1 [1] 广东 女子 v Bayi 女子 [2] L 97-81
中国女子篮球联赛 03/20 08:10 1 [2] Bayi 女子 v 广东 女子 [1] W 94-90
中国女子篮球联赛 03/18 08:10 1 [2] Bayi 女子 v 广东 女子 [1] L 91-98
中国女子篮球联赛 03/15 11:30 1 广东 女子 v Bayi 女子 W 89-93
中国女子篮球联赛 03/13 07:30 1 [1] 广东 女子 v Bayi 女子 [2] L 89-63
中国女子篮球联赛 03/04 08:05 2 江苏 女子 v Bayi 女子 W 80-102
中国女子篮球联赛 03/01 11:30 2 [2] Bayi 女子 v 江苏 女子 [3] W 90-83
中国女子篮球联赛 02/27 08:10 2 Bayi 女子 v 江苏 女子 W 76-66
中国女子篮球联赛 02/18 08:10 3 [7] 上海 女子 v Bayi 女子 [2] W 70-94
中国女子篮球联赛 02/15 11:30 3 八一广博文具 女子 v 上海 女子 W 88-82
中国女子篮球联赛 02/14 15:10 3 [2] Bayi 女子 v 上海 女子 [7] W 88-82
中国女子篮球联赛 02/13 11:30 3 Bayi 女子 v 上海 女子 W 85-65
中国女子篮球联赛 01/19 11:30 34 河南吉象 女子 v 八一广博文具 女子 W 68-70
中国女子篮球联赛 01/18 13:27 - [10] 河南 女子 v Bayi 女子 [2] W 65-68
中国女子篮球联赛 01/16 11:30 33 [12] 河北 女子 v Bayi 女子 [2] W 102-108
中国女子篮球联赛 01/14 11:30 32 [2] Bayi 女子 v 天津 女子 [18] W 96-39
中国女子篮球联赛 01/11 11:30 31 [2] Bayi 女子 v 北京 女子 [4] W 99-81
中国女子篮球联赛 01/08 11:30 30 Bayi 女子 v 山西 女子 W 85-73
中国女子篮球联赛 01/05 11:30 29 [10] 四川 女子 v Bayi 女子 [2] W 66-92
中国女子篮球联赛 01/02 11:30 28 福建 女子 v Bayi 女子 W 77-96
中国女子篮球联赛 12/31 08:10 27 [2] Bayi 女子 v 山東 女子 [8] L 64-70
中国女子篮球联赛 12/28 11:30 26 [1] 广东 女子 v Bayi 女子 [2] W 91-95
中国女子篮球联赛 12/25 11:30 25 [2] Bayi 女子 v 新疆 女子 [4] L 77-83
中国女子篮球联赛 12/22 11:30 - [1] Bayi 女子 v 陕西 女子 [16] W 97-52
中国女子篮球联赛 12/19 11:30 23 [1] Bayi 女子 v 江苏 女子 [3] W 86-71
中国女子篮球联赛 12/17 11:30 22 [2] Bayi 女子 v 上海 女子 [10] W 86-68
中国女子篮球联赛 12/14 11:30 21 [14] 辽宁 女子 v Bayi 女子 [2] W 62-75