HK尼特拉 20岁以下

斯洛伐克Extraliga 20岁以下 10/11 13:45 - HK尼特拉 20岁以下 v HK SKP波普拉德 20岁以下 L 3-5
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 10/10 13:45 - HK尼特拉 20岁以下 v HK SKP波普拉德 20岁以下 L 1-3
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 09/13 12:00 - 利普托夫斯基米库拉什 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 D 3-3
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 09/12 12:05 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 W 2-5
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/22 16:00 - 斯洛云 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 W 2-3
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/20 16:00 - HK尼特拉 20岁以下 v 斯洛云 20岁以下 W 3-1
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/12 16:00 - HK尼特拉 20岁以下 v 斯洛云 20岁以下 W 5-3
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/01 16:00 - MsHK日利纳 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 W 3-5
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 01/25 16:00 - 特伦辛迪克拉 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 L 6-3
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 01/21 10:30 - HK尼特拉 20岁以下 v HK 36斯卡利察 20岁以下 W 5-4
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 01/07 09:30 - HC科希策 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 W 1-2
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 12/21 16:00 - MsHK日利纳 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 L 3-2
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/27 15:00 - 特伦辛迪克拉 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 W 2-3
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/21 16:00 - 特伦辛迪克拉 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 W 1-4
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/20 16:00 - 特伦辛迪克拉 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 L 6-2
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/07 15:00 - HK尼特拉 20岁以下 v HK SKP波普拉德 20岁以下 W 3-2
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 03/02 16:30 - MsHK日利纳 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 L 5-2
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 11/17 16:00 - 斯洛云 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 L 4-1
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 11/10 14:56 - HK尼特拉 20岁以下 v MsHK日利纳 20岁以下 W 7-1
斯洛伐克Extraliga 20岁以下 11/09 15:00 - HK尼特拉 20岁以下 v 特伦辛迪克拉 20岁以下 W 6-3