Ngan Hang Cong Thuong 女子

12/09赛事 女子 11/02 11:00 1 Ngan Hang C. T. 女子 v Thong Tin Lien 女子 0-3
12/09赛事 女子 11/01 11:00 - Ngan Hang C. T. 女子 v VTV Binh Dien Long An 女子 11-18
12/09赛事 女子 10/31 05:54 - PVD Thai Binh 女子 v Ngan Hang C. T. 女子 13-14
越南Army公开杯 女子 09/17 07:00 - Tien Nong清化 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 24-22
越南Army公开杯 女子 09/16 12:00 - 多乐 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 25-18
越南Army公开杯 女子 09/15 12:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Quan Doi (Thong Tin) 女子 15-21
越南Army公开杯 女子 09/13 06:53 - Ngan Hang C. T. 女子 v Hoa Chat Duc Giang HN 女子 22-24
VTV杯 女子 05/20 07:00 1 EST Cola Thailand 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 3-1
VTV杯 女子 05/19 07:00 1 Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thong Tin LienVietPostBank 女子 3-2
VTV杯 女子 05/17 09:15 1 VC阿拉木图 女子 v 工商银行 女子 0-3
VTV杯 女子 05/15 12:00 1 工商银行 女子 v 江苏 女子 0-3
VTV杯 女子 05/13 09:10 1 BIP 女子 v 工商银行 女子 3-1
俱乐部友谊赛 女子 04/27 12:00 - Ngan Hang C. T. 女子 v Tien Nong清化 女子 24-12
越南超级联赛 女子 04/20 11:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Truyen Hinh Vinh Long 女子 25-12
越南超级联赛 女子 04/19 11:00 - Hoa Chat Duc Giang HN 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 10-22
越南超级联赛 女子 04/17 11:00 - 广宁 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 12-24
越南超级联赛 女子 04/15 10:54 - VTV Binh Dien 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 23-21
越南超级联赛 女子 12/16 12:48 - 泰宾 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 10-24
越南超级联赛 女子 12/15 13:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thong Tin Lien 女子 19-24
越南超级联赛 女子 12/08 11:00 1 多乐 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 0-3
越南超级联赛 女子 12/07 11:00 1 Tien Nong清化 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 0-3
越南超级联赛 女子 12/06 11:00 1 Truyan H.V. Long 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 0-3
越南超级联赛 女子 12/05 07:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v 泰宾 女子 25-12
越南超级联赛 女子 12/03 07:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Hai Duong 女子 25-14
12/09赛事 女子 10/28 13:52 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v VTV Binh Dien 女子 24-12
12/09赛事 女子 10/27 12:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thanh Hoa 女子 22-19
12/09赛事 女子 10/26 07:00 1 Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thong Tin Lien 女子 3-0
12/09赛事 女子 10/25 07:00 1 Ngan Hang C. T. 女子 v VTV Binh Dien 女子 3-2
12/09赛事 女子 08/28 13:00 - VTV Binh Dien 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 24-17
12/09赛事 女子 08/27 10:56 - Tien Nong清化 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 15-8