Ngan Hang Cong Thuong 女子

越南超级联赛 女子 12/16 12:48 - 泰宾 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 10-24
越南超级联赛 女子 12/15 13:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thong Tin Lien 女子 19-24
越南超级联赛 女子 12/08 11:00 1 达乐 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 0-3
越南超级联赛 女子 12/07 11:00 1 Tien Nong清化 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 0-3
越南超级联赛 女子 12/06 11:00 1 Truyan H.V. Long 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 0-3
越南超级联赛 女子 12/05 07:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v 泰宾 女子 25-12
越南超级联赛 女子 12/03 07:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Hai Duong 女子 25-14
03/15赛事 女子 10/28 13:52 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v VTV Binh Dien 女子 24-12
03/15赛事 女子 10/27 12:00 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thanh Hoa 女子 22-19
03/15赛事 女子 10/26 07:00 1 Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thong Tin Lien 女子 3-0
03/15赛事 女子 10/25 07:00 1 Ngan Hang C. T. 女子 v VTV Binh Dien 女子 3-2
03/15赛事 女子 08/28 13:00 - VTV Binh Dien 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 24-17
03/15赛事 女子 08/27 10:56 - Tien Nong清化 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 15-8
03/15赛事 女子 08/25 11:00 1 广宁 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 3-0
03/15赛事 女子 08/23 13:00 1 Ngan Hang Cong Thuong 女子 v 河内 女子 3-0
俱乐部友谊赛 女子 07/27 12:00 1 泰宾 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 2-3
俱乐部友谊赛 女子 07/26 06:54 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thong Tin LVPB 女子 21-25
亚洲俱乐部锦标赛 女子 05/31 03:27 - Rebisco-PSL 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 -
亚洲俱乐部锦标赛 女子 05/30 07:53 - 台湾电力 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 25-17
亚洲俱乐部锦标赛 女子 05/29 12:45 - VC Altai 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 25-14
亚洲俱乐部锦标赛 女子 05/27 10:30 1 Ngan Hang Cong Thuong 女子 v 久光制药Springs 女子 0-3
亚洲俱乐部锦标赛 女子 05/26 05:25 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v PSL Manila 女子 25-14
VTV杯 女子 04/30 06:54 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v 福建 女子 22-25
VTV杯 女子 04/29 05:00 1 Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thong Tin Lien 女子 3-0
VTV杯 女子 04/27 11:53 - 福建 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 15-13
VTV杯 女子 04/25 11:57 - April 25 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 25-17
俱乐部友谊赛 女子 04/23 11:57 - Ngan Hang Cong Thuong 女子 v 曼谷玻璃 女子 22-25
俱乐部友谊赛 女子 04/07 14:03 - VTV Binh Dien 女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 22-25
俱乐部友谊赛 女子 04/06 12:00 1 Ngan Hang Cong Thuong 女子 v Thong Tin 女子 3-0
越南超级联赛 女子 04/01 11:56 - 永隆女子 v Ngan Hang Cong Thuong 女子 8-25