MHK 32 L米库拉什 20岁以下 @ 斯洛伐克Extraliga 20岁以下

日期R主场 v 客场-
10/25 11:00 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v HK 36斯卡利察 20岁以下 L 4-5
10/24 14:00 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v HK 36斯卡利察 20岁以下 W 6-3
10/11 15:00 - MHC Martin 20岁以下 v MHK 32 L米库拉什 20岁以下 W 0-2
10/10 12:00 - MHC Martin 20岁以下 v MHK 32 L米库拉什 20岁以下 W 0-3
09/13 12:00 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 D 3-3
09/12 12:05 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 L 2-5
09/12 12:00 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v HK尼特拉 20岁以下 - 查看
09/01 12:00 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v 特伦辛迪克拉 20岁以下 L 3-6
03/25 09:30 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v HK斯比斯克诺瓦威斯 20岁以下 W 4-1
02/21 16:00 - HKM兹沃伦 20岁以下 v MHK 32 L米库拉什 20岁以下 L 7-3
02/20 16:00 - HKM兹沃伦 20岁以下 v MHK 32 L米库拉什 20岁以下 L 7-2
01/25 16:00 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v HK SKP波普拉德 20岁以下 L 2-5
01/07 09:30 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v 斯洛云 20岁以下 L 4-8
12/21 16:00 - HK斯比斯克诺瓦威斯 20岁以下 v MHK 32 L米库拉什 20岁以下 L 3-2
11/16 16:00 - HK SKP波普拉德 20岁以下 v MHK 32 L米库拉什 20岁以下 W 2-6
11/15 11:45 - HK SKP波普拉德 20岁以下 v MHK 32 L米库拉什 20岁以下 L 5-3
12/11 08:30 - MsHK日利纳 20岁以下 v MHK 32 L米库拉什 20岁以下 W 6-7
09/29 11:54 - MHK 32 L米库拉什 20岁以下 v 斯洛云 20岁以下 L 1-6