Trident Clan 0-2 Nemiga 2021-04-23 09:55

Trident Clan   Nemiga
24 24
Kills
38 38
62807 62807
Net Worth
78991 78991
56 助攻 84

Player statistics

姓名 (Trident Clan) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
SoulEater 19 6/7/8 86 3 11055
Fraser 20 3/7/19 185 8 12117
xn丶e 22 6/9/8 285 5 14686
Munkushi~ 25 6/4/10 394 12 19303
antoha 18 3/12/11 40 3 5646
姓名 (Nemiga) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Kirill Lagutik 22 10/5/9 96 3 11675
Ilya Ulyanov 27 12/2/12 401 18 27942
Oleg Kvasha 21 3/8/25 24 1 6803
Aleksey Diveevskiy 26 12/4/17 216 7 19254
Aleksei Karanevich 24 1/5/21 152 7 13317
Trident Clan   Nemiga
22 22
Kills
19 19
63224 63224
Net Worth
67032 67032
52 助攻 37

Player statistics

姓名 (Trident Clan) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
SoulEater 18 3/3/12 64 9 8914
Fraser 17 5/6/6 176 12 15317
xn丶e 22 7/2/10 210 5 12829
Munkushi~ 22 7/1/8 372 3 20727
antoha 16 0/7/16 41 3 5437
姓名 (Nemiga) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Kirill Lagutik 19 3/4/6 97 6 9217
Ilya Ulyanov 25 5/1/7 473 8 26295
Oleg Kvasha 16 0/6/9 10 0 4414
Aleksey Diveevskiy 23 8/4/6 267 5 15205
Aleksei Karanevich 21 3/7/9 178 14 11901

事件

  • 地图1获胜者 - Nemiga

Extra

  • Best of Sets: 3