HK 36斯卡利察 20岁以下   HKM兹沃伦 20岁以下
6 得分 2
0 射门 0
7 判罚 7
50 以多打少进球 0
3 / 6 - 0 / 7

评论

得分

1 2 3 F
1 4 1 6
0 2 0 2

事件

 • 进球1 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 1-0: 第一阶段得分
 • 进球2 - HKM兹沃伦 20岁以下
 • 进球3 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 首先获得2 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 进球4 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 首先获得3 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 进球5 - HKM兹沃伦 20岁以下
 • 进球6 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 首先获得4 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 进球7 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 首先获得5 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 5-2: 第二阶段得分
 • 进球8 - HK 36斯卡利察 20岁以下
 • 6-2: 第三阶段得分