Nuwaidrat

巴林超级联赛 09/13 15:00 Nuwaidrat v 伊萨城 W 74-58
巴林超级联赛 09/05 16:45 穆哈拉格 v Nuwaidrat L 75-66
巴林超级联赛 09/05 14:45 穆哈拉格 v Nuwaidrat L 75-66
巴林超级联赛 03/21 16:45 巴林 v Nuwaidrat W 71-82
巴林超级联赛 03/13 15:00 Nuwaidrat v 巴林 W 82-72
巴林超级联赛 03/13 10:48 Nuwaidrat v 巴林 W 82-72
巴林超级联赛 03/08 16:45 阿尔麦纳麦 v Nuwaidrat L 96-64
巴林超级联赛 02/22 15:00 Nuwaidrat v 阿尔拿加马 W 73-66
巴林超级联赛 02/15 15:00 阿尔哈拉 v Nuwaidrat L 89-88
巴林超级联赛 02/09 14:50 慕哈瑞克(巴林) v Nuwaidrat L 86-71
巴林杯 02/02 14:30 Nuwaidrat v 穆哈拉格 L 23-27
巴林杯 01/29 15:30 阿尔哈拉 v Nuwaidrat W 65-67
巴林杯 01/25 15:30 阿尔哈拉 v Nuwaidrat W 50-59
巴林杯 01/21 15:30 阿尔哈拉 v Nuwaidrat L 76-75
巴林杯 01/17 16:45 Nuwaidrat v 伊萨城 W 80-52
巴林超级联赛 12/20 14:56 伊萨城 v Nuwaidrat W 71-79
巴林超级联赛 12/13 13:44 Nuwaidrat v Samaheej W 73-57
巴林超级联赛 12/06 14:51 麦纳麦阿尔艾利 v Nuwaidrat W 65-74
巴林超级联赛 11/27 16:29 Nuwaidrat v 穆哈拉格 L 79-80
巴林超级联赛 11/22 15:00 阿尔麦纳麦 v Nuwaidrat L 70-51
巴林超级联赛 11/16 15:00 Nuwaidrat v 巴林 W 61-48
巴林超级联赛 11/12 16:45 阿尔伊蒂哈德 - 巴林 v Nuwaidrat W 57-62
巴林超级联赛 10/31 09:50 Nuwaidrat v 阿尔哈拉 W 60-58
巴林超级联赛 10/24 15:00 阿尔拿加马 v Nuwaidrat W 75-87
巴林超级联赛 10/18 16:30 Nuwaidrat v 席特拉 W 66-58
巴林杯 09/02 16:41 阿尔哈拉 v Nuwaidrat W 70-90